XI Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

11 декабря 2020 года состоялась XI Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Гомянина Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Павленко В.В., Руденок В.Я., Корзаченко М.М.

Реконструкція центру селища Любеч, Чернігівської області у минулому і сьогоденні

Биологические науки

Аюбова Е.М., Скиба В.П.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ У ШТУЧНИХ ЛІСОСМУГАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я

Кравченко В.М., Кайдалова Л.Г., Сенюк І.В., Шовкова О.В.

Удосконалення методики викладання біологічної хімії у фармацевтичному закладі вищої освіти

Лизогубова А.А., Фоменко И.А., Иванова Л.А.

Обоснование необходимости разработки продукта на основе растительного сырья, содержащего молочнокислые бактерии

Остапчук Марія

Використання Google Форм при викладанні  шкільного курсу біології  тварин (7 клас)

Поддубная О.В., Поддубный О.А.

К вопросу о накоплении соланина клубнями картофеля

Военные науки

Deák József, Sallai János

Рождение правоохранительной системы в Венгрии и в России в ХХ-м веке

Геологические науки

Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Ангеловска А.О., Порхун М.М.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМОРФОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТИ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН  ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО  ПРИАЗОВ’Я

Сенчина Н.П., Атаджанова К.Ф.

Мифы геофизики и стоит ли о них говорить в ВУЗе

Экономические науки

Аверчев Олександр, Аверчева Наталія, Шабля Олександр

РИНОК УКРАЇНСЬКОГО КАВУНА

Алієва Лейла Юсіф кизи

Операційний менеджмент  в системі управління підприємства

Батрак О.А., Цирканюк Д.А.

Ефективність впровадження стартапу  в сфері весільних послуг

Безрукова А.Р.

Маркетингова стратегія підприємства

Бессонова А.В.

Влияние всемирной пандемии на занятость населения

Бойко Т.Ю., Попова К.В.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ  ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Боліла С.Ю.

МАРКЕТИНГОВИЙ ВЕКТОР В ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Боруцька М.В.

Оптимізації податкових та неподаткових механізмів формування місцевих бюджетів в Україні

Верескун М.В., Волоніц С.С.

Дослідження фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства  (на прикладі ТОВ «Малинівка»)

Верескун М.В., Сінатос М.О.

Оцінка ефективності сталого розвитку  промислового підприємства

Верескун М.В., Суяров П.В.

Обґрунтування системи управління конкурентоспроможністю на підприємстві

Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А.

Сучасні проблеми туристичного і готельного бізнесу

Голей Ю.М., Асєєва А.С.

Вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби на економіку країн світу

Гордеев Д.С., Косухина Е.А.

Исследование влияния конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов РФ на цены топлива

Гордеев Д.С., Наумянов Р.Э.

Исследование переноса розничных цен на нефтепродукты на региональный уровень инфляции

Ізмайлова Н.В., Капустінська А.І.

Визначення операційного  ризику гірничо-видобувного підприємства

Клопотюк М.С., Мацюра С.І.

Вплив короновірусу на економічний розвиток підприємств України

Кравченко С.Ю., Калініна О.М.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗА ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ НАЙКРАЩОГО СТЕЙКХОЛДЕРА

Верескун М.В., Ломака А.Е.

Методика оцінки ефективності управління фінансовими ризиками на промисловому підприємстві

Макаренко В.О., Алієва Лейла Юсіф кизи

Напрями удосконалення системи операцiйного менеджменту ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» на основі світового досвіду впровадження Індустрії 4.0

Макаренко В.О., Чайка В.С.

Розробка програм адаптації персоналу на основі моделювання

Максименко М.М.

Управління розробкою та впровадженням стратегії соціального розвитку підприємства

Пінчук Т.А., Шаля Ю.О.

Основна характеристика та проблеми стягнення податку на прибуток в Україні

Соляр В.В.

Національна конкурентоспроможність: діалектика концепцій

Юрко А.В., Голей Ю.М.

ВПЛИВ ТОТАЛЬНОГО ЛОКДАУНУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юрченко В.В., Кушнірова К.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19  НА СФЕРУ ВИРОБНИЦТВА

Исторические науки

Накашидзе І.С.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІСТОРІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ

Медицинские науки

Костяхин А.Е., Смолей Н.А.

Научный анализ способов ушивания культи влагалища при лапароскопической гистерэктомии

Маршалкович С.М.

Лечение пневмонии (СОГЛАСНО МКБ 10)  в амбулаторном режиме в Республике Беларусь

Труба О.О.

Дослідження   подвійного інфікування  котів Y. Enterocolitica  та Y. pseudotuberculosis

Фуніков А.В., Ольхомяк О.О.

Оптимізація ведення практичних занять  для іноземних студентів

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Дігтяр Наталія, Абель Ж.В.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ТВОРАХ ХУДОЖНИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Андрусишин Т.Б.

ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ КРИТЕРІЇ  В КАР’ЄРНОМУ СТАНОВЛЕННІ МИТЦЯ

Зайченко Н.І.

Особливості монументально-декоративного мистецтва ХХ ст. на території Полтавщини

Толмачова М.В.

ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНОГРАФІЇ  ІЗ СВІТОВИМ КУЛЬТУРНИМ ПРОСТОРОМ

Шестерик О.В.

Идеологическое время в советской киноутопии

Педагогические науки

Бажан С.П.

Освітній кластер як інноваційний інструмент  управління фаховою передвищою освітою

Байдюк Л.М.

ЖАНР АНАЛІТИЧНОГО ЕСЕ І ЙОГО ОСНОВНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ В ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Беца А.С., Вапнічний С.Д.

Розробка інформаційної системи для ефективного навчання основ програмування

Борцова Ю.О.

Творчі ідеї Соні Делоне в сучасному дизайні

Власюк В.В.

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Гарбар Т.А.

Психолого-педагогічні оcнови вiдповiдального cтавлення до працi у молодшому  шкільному  віці

Джуринський П.Б., Анбіндер К.В.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  З ДЦП В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Джуринський П.Б., Лукашевич А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ З УЧНЯМИ-ЛІЦЕЇСТАМИ

Дятленко Т.І.

Про окремі принципи реалізації діяльнісного підходу до вивчення літератури в сучасному освітньому закладі

Коростіянець Т.П.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Лисенко Н.В.

Формування моральних якостей молодших школярів із застосуванням дидактичних ігор

Маньківський Ю.В.

Необхідність використання ігрових симуляторів  в процесі навчання

Маслова К.І.

Оцінка знань студентів та якість підготовки фахівців  у дистанційному навчанні

Миронченко С.І.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  “ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ” ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Орленко Н.А., Скидан І.В., Гейченко С.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Трускавецька І.Я.

Акваріумістика як засіб формування дослідницької діяльності учнів на уроках біології

Чугунов С.В., Чугунова Э.В.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ПО ФИЗИКЕ ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ

Шиш Г.Ю., Ількевич Н.С.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ “ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА” НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Политические науки

Осташова Я.В.

Анализ концептуальных проблем мягкой силы:  опыт российской политологической науки

Психологические науки

Лисевич А.А.

Характеристика впевненості у собі як професійно важливої якості фахівців цивільного захисту

Марценюк М.О.

ТЕХНОЛОГІЇ МАЙНДФУЛНЕС  В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Прокопов В.М., Шестопалова О.П.

Метод обчислювання затримки  психомоторного розвитку дітей раннього віку

Чебручан М.Р.

Психологическая готовность к изменениям

Шулюк Н.І.

ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА  ДО ЗМІН В СИСТЕМІ ОСВІТИ

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Кахович О.О., Пальоха С.О.

Вплив глобальних тенденцій  на розвиток публічного  управління

Остряніна І.Л.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сельскохозяйственные науки

Prihodchenko V.O., Gladka N.I., Denysova O.M., Gladka S.S.

ACTUAL ISSUES OF TEACHING ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY IN HIGHER EDUCATION

Апурін М.А.

Рекомендації по використанню реєстрів в насінництві, товаровиробниками сільськогосподарської продукції

Бірченко В.В.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Социологические науки

Дрозд О.В.

Толерантність як соціальна категорія

Технические науки

Chumakov V.I., Ostryzhnyi M.O., Illlyashenko L.M., Husak O.A., Kharchenko O.I.

On problem of the training organization for specialists in engineering

Zhukovska A.O., Gorobchuk V.M., Gorobchuk Y.M., Gondlyakh O.V.

Mechanisms of defect formation in ellipsoidal granules

Волчок В.А., Кузьмицкая Д.П.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ SMART GRID В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Акатова Д.С., Іващенко В.В.

ПРОБЛЕМИ АТЛАСНОЇ КАРТОГРАФІЇ

Димова Г.О.

Розробка оптимальної моделі процесу  зволоження зерна

Климович К.П., Волчок В.А.

Элементы типовых проектных решений  при разработке распределительных устройств

Маланчук М.С., Цуканов А.Р., Гарбадин О.Я.

Дослідження кадастрових робіт  по встановленню меж населеного пункту

Повхан І.Ф., Волков О.С., Федорка П.П., Ваш Ю.В.

СХЕМА алгоритмічного дерева класифікації

Ржецкая Т.А., Бородина А.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Рябоконь В.О., Мичуда Л.З.

Оптимізація веб-сторінок  за допомогою веб-інструментів Google

Савчин В.М.

Переработка радиоактивных отходов с помощью плазменных источников нагрева

Стороженко В.А., Мешков С.Н., Орел Р.П., Хорошайло Ю.Е.

Применение ИК-термографии для диагностирования состояния промышленных объектов

Терещук М.О.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОЛІМАТУ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ

Чепурко І.О., Кушитар Д.В., Зятюк Ю.Ю.

Ефективні матеріали в дорожньому будівництві

Физико-математические науки

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН» С ПОТЕНЦИАЛОМ ГАУССА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Филологические науки

Бочарова О.О.

СКЛАДОВІ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ», «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»  І «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У  ВИЩІЙ ШКОЛІ

Демченко В.М.

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК РКП(Б) 1925 РОКУ «ПРО ПОЛІТИКУ ПАРТІЇ В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ»: АНАЛІЗ ІМПЕРАТИВУ

Омельченко А.В.

Розбіжності номінативних  та комунікативних одиниць у перекладі

Петрова Н.Е., Бурыева Э.О.

О некоторых аспектах изучения туркменской терминологии в сфере информатики и  вычислительной техники

Приступа Я.В.

Обучение нормам  современного русского литературного языка при изучении глагола на занятиях по русскому языку как иностранному

Стародубцева Е.А.

Фонологические, грамматические и лексические особенности уэльского английского языка

Философские науки

Гуазаа Л.В.

Современное философское осмысление некоторых аспектов политической категории «нация» в российском контексте

Химические науки

Жариков А.П., Магомедбеков Э.П.

Изучение радиационной устойчивости дефероксамина

Летута М.М., Сікорський О.О.

Залізорудний концентрат  як інтенсифікатор помелу вапна

Irtegova A.O., Aroyan M.V., Kaukhova I.E., Novikova E.K.

Determination of the dynamic viscosity of ointment compositions of soft dosage forms

Юридические науки

Бабіна В.О., Шевченко Б.Г.

Тенденції розвитку громадянського суспільства і правової держави в умовах глобалізації

Катрич Є.О.

Інформація, як об`єкт інформаційних правовідносин

Королева Е.А.

Допрос несовершеннолетних подозреваемых по «тактике Рейда» в уголовном судопроизводстве Соединенных Штатов Америки

Кучера М.О.

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Другие отрасли наук

Дячук І.П.

Творчість Івана Марчука в контексті XX-XI ст.

Ковальчук Е.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Скачать программу конференции и сертификаты участников

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 11 декабря 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 11.12.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 150 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»(11.12.2020)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: