I Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики»

27 ноября 2020 года состоялась I Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (г. Киев).

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2709-6750)

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дошкольное образование

Бабич Н.В.

Темперамент дитини та індивідуальний добір  виховних прийомів

Гомола А.А.

Розвиток пізнавального інтересу  старших дошкільників засобами експериментування

Мишаківська Л.О.

Значення лікувальної фізкультури для фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Сербай Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Начальное образование

Бондар В.В.

Формування мовленнєвих умінь молодших школярів за допомогою діджитал-технологій

Гостєва П.Р.

Особливості організації дистанційного та онлайн-навчання у початковій школі

Пословська О.М.

Використання ігрових елементів і форм на уроках технологій у початкових класах

Шепельова Марія

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Среднее образование

Аюбова Е.М., Скиба В.П.

Формирование экологической  культуры у старшеклассников

Варава Л.А., Тищенко Л.В., Мараховська Н.В.

Упровадження асоціативного навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти

Диня О.І., Падалко К.А.

Впровадження засобів  інформаційно-комунікаційних технологій та компонентівSTEM-освіти при вивченні геометрії в закладах загальної середньої освіти

Савчук А.М.

Особливості використання інноваційних технологій на уроках німецької мови

Спаська А.А.

Розв’язування задач з параметрами  графічним способом

Профессиональное образование

Bielova Valeriia

FORMS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Белозерова В.В., Николаева Е.В.

СЛОВО В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ  ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Виноградова Е.С., Виноградов С.И., Хади С.-Н.А., Иванова Е.А.

АНАЛИЗ УСВОЯЕМОСТИ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Круглова Л.Э.

Экологическая составляющая химического образовательного модуля при подготовке технологов общественного питания

Машкина А.В., Семенова К.А.

Режиссер театрализованных представлений и праздников: личность или технология

Разуваева О.А.

Использование личностно-ориентированной системы обучения на уроках специальных дисциплин 

Тишковець Ю.Ю.

Використання соціальних мереж як засобу удосконалення маркетингових комунікацій професійно-технічного закладу освіти

Специальное образование

Брюханов О.В.

Вплив інноваційних освітніх технологій навчання  на розвиток професійних якостей студентів

Кишинська І.О.

СПЕЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Павлієнко К.О.

Проблемні питання проведення навчальних занять  із спеціальної фізичної підготовки  в закладах вищої освіти в умовах карантину

Старинська О.В.

Соціальний інтелект як інтегративний фактор організації інклюзивного освітнього середовища

Физическое воспитание и спорт

Кишинська І.О.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Панько А.Д., Заруцкий С.А.

Учебные практики в форме походов как инструмент формирования профессиональных компетенций у студентов туристических специальностей

Пасько В.В.

Motivation of students for physical activity its features

Рєпіна С.О.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ  НА ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ СПОРТУ

Общая педагогика, история педагогики

Архиповская Е.П.

Педагог современности  в процессе непрерывного образования

Скрябін О.Л., Вановська І.М.

Організація викладання іноземних мов у початкових військових навчальних закладах на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Теория и методика обучения

Баленкова В.В.

Інноваційні педагогічні технології  у закладах фахової передвищої освіти

Борець Михайло

Використання ігрових методів при викладанні математики в середній школі

Давиденко О.В.

Особливості підготовки  майбутнього вчителя іноземної мови  у контексті міжкультурного спілкування

Коршевнюк Т.В.

Засоби розвитку компетентностей учнів:  ситуаційні завдання з біології

Крисеєва К.В.

Реалізація змістової лінії  «Екологічна безпека та сталий розвиток»  на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму

Матвийчук Е.П., Матвийчук А.В., Карабут Л.В.

Основные аспекты подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Лабораторная диагностика» в Национальном фармацевтическом университете

Полякова В.І.

STEM-ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ

Серый А.И.

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЭФФЕКТ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИНЫ И ДЕФОРМАЦИЯ В МЕХАНИКЕ УПРУГИХ ТЕЛ

Фурсик А.О.

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах дистанційного навчання

Чернюшок О.А.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Чернюшок О.А.

Тьюторинг в освіті дорослих:  можливості, організація, потенціал

Теория и методика воспитания

Badri Nadaraia

Modern concept of education  and simplified teaching methods

Педагогика высшей школы

Безкровна К.С., Шульга Л.І.

Роль викладача у післядипломній підготовці фахівців фармації за дистанційною формою навчання

Даценко Л.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О., Ганчук М.М., Ангеловська А.О.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТДАТУ)

Дмитрієва М.В.

Вивчення особистості сучасного вчителя  в контексті ХХІ століття

Елисафенко М.К.,Протасова Э.Е.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕУТИВЫ ИЛИ ТУПИК?

Лазоренко Сергій

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лі Сяося

Креативність як психолого-педагогічна категорія

Овчарова Л.А.

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Шкарлет В.О.

Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземних мов в контексті полікультурної освіти

Shovkova Z.V., Senyuk I.V., Shovkova O.V.

Features of teaching interdisciplinary relations of the fundamental discipline biological and analytical chemistry and special discipline medicinal and analytical toxicology

Мовчан С.І., Якунічева А.Ю.

Комплексний підхід до вирішення задач й завдань підготовки та проходження акредитації з освітньої програми «Геодезія та землеустрій»

Щербак І.В.

Основні тенденції розвитку стратегій позиціонування провідних університетів в міжнародному інформаційному просторі

Социальная педагогика

Мітлицька С. П

Дистанційна освіта як ефективна альтернатива традиційному навчанню

Пашкевич Ю.В.

Явище професійного вигорання соціальних педагогів та інших фахівців соціальної сфери  як проблема сучасності

Шаталович А.М.

Сущность семейной коммуникации в контексте социальной педагогики

Теория и методика управления образованием

Федіна Г.І.

Можливості використання європейського досвіду в системі вищої освіти України

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании

Абросімов Є.О.

Реалізація елементів гейміфікації в навчаннІ  з використанням системи дистанційного навчання Moodle

Бурова Д.А.

Особенности использования мультимедиа и Интернет ресурсов при обучении иностранным языкам

Горобець Л.М.

Дистанційна освіта як тенденція  розвитку освітніх технологій

Гостєва П.Р.

Instagram як один із засобів навчання

Заброварна О.В., Падалко Н.Й.

Оптимізація навчального процесу  в закладах освіти II рівня акредитації  засобами інформаційно-комунікаційних технологій  під час вивчення математичних дисциплін

Качан И.М.

Проектная деятельность студентов при обучении иностранному языку на платформеZoom

Комарніцька Л.М.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Поддубная О.В., Щедрина В.А., Романцевич Д.И.

Организация дистанционного образовательного процесса по учебной дисциплине «Химия» на платформе системы Moodle

Спаська А.А.

Використання онлайн-сервісу Classtime  для оптимізації контролю знань  під час дистанційного навчання

Трохимчук С.М., Бурлачка А.В.

Використання Stem-освітніх технологій при навчанні дітей шкільного віку технічним дисциплінам

Науки об образовании
и педагогические науки в целом

Deák József

Вальдорфские школы гуманности  в Будапеште,в Одессе и в Москве:   мир хорош, мир прекрасен, мир правдив

Бахомент С.П., Занозовська І.О.

Використання інтерактивного методу «Мікрофон» на уроках в НУШ

Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Осташова Я.В.

«Мягкая сила» высшего образования:  современные интерпретации

Петрушова Н.В., Петрович О.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИGSUITE

Чемерис К.П.

Щодо питання дотримання  гендерної рівності у навчальному процесі закладів вищої освіти

Шаталович І.В.

Проблемні аспекти сучасної освіти в інформаційному суспільстві

 
Скачать программу конференции и сертификаты участников
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 27 ноября 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 27.11.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 100 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 5 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (препринт, а после присвоения ISSN — окончательная публикация).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, размер: 18, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список использованных источников (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (27.11.2020)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: