I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»

27 Листопада 2020 року відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної освіти, обмін педагогічним досвідом.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2709-6750)

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дошкільна освіта

Бабич Н.В.

Темперамент дитини та індивідуальний добір  виховних прийомів

Гомола А.А.

Розвиток пізнавального інтересу  старших дошкільників засобами експериментування

Мишаківська Л.О.

Значення лікувальної фізкультури для фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Сербай Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Початкова освіта

Бондар В.В.

Формування мовленнєвих умінь молодших школярів за допомогою діджитал-технологій

Гостєва П.Р.

Особливості організації дистанційного та онлайн-навчання у початковій школі

Пословська О.М.

Використання ігрових елементів і форм на уроках технологій у початкових класах

Шепельова Марія

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Середня освіта

Аюбова Е.М., Скиба В.П.

Формирование экологической  культуры у старшеклассников 

Варава Л.А., Тищенко Л.В., Мараховська Н.В.

Упровадження асоціативного навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти

Диня О.І., Падалко К.А.

Впровадження засобів  інформаційно-комунікаційних технологій та компонентівSTEM-освіти при вивченні геометрії в закладах загальної середньої освіти

Савчук А.М.

Особливості використання інноваційних технологій на уроках німецької мови

Спаська А.А.

Розв’язування задач з параметрами  графічним способом

Професійна освіта

Bielova Valeriia

FORMS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Белозерова В.В., Николаева Е.В.

СЛОВО В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ  ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Виноградова Е.С., Виноградов С.И., Хади С.-Н.А., Иванова Е.А.

АНАЛИЗ УСВОЯЕМОСТИ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Круглова Л.Э.

Экологическая составляющая химического образовательного модуля при подготовке технологов общественного питания

Машкина А.В., Семенова К.А.

Режиссер театрализованных представлений и праздников: личность или технология

Разуваева О.А.

Использование личностно-ориентированной системы обучения на уроках специальных дисциплин

Тишковець Ю.Ю.

Використання соціальних мереж як засобу удосконалення маркетингових комунікацій професійно-технічного закладу освіти

Спеціальна освіта

Брюханов О.В.

Вплив інноваційних освітніх технологій навчання  на розвиток професійних якостей студентів

Кишинська І.О.

СПЕЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Павлієнко К.О.

Проблемні питання проведення навчальних занять  із спеціальної фізичної підготовки  в закладах вищої освіти в умовах карантину

Старинська О.В.

Соціальний інтелект як інтегративний фактор організації інклюзивного освітнього середовища

Фізичне виховання і спорт

Кишинська І.О.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Панько А.Д., Заруцкий С.А.

Учебные практики в форме походов как инструмент формирования профессиональных компетенций у студентов туристических специальностей

Пасько В.В.

Motivation of students for physical activity its features

Рєпіна С.О.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ  НА ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ СПОРТУ

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Архиповская Е.П.

Педагог современности  в процессе непрерывного образования

Скрябін О.Л., Вановська І.М.

Організація викладання іноземних мов у початкових військових навчальних закладах на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Теорія та методика навчання

Баленкова В.В.

Інноваційні педагогічні технології  у закладах фахової передвищої освіти

Борець Михайло

Використання ігрових методів при викладанні математики в середній школі

Давиденко О.В.

Особливості підготовки  майбутнього вчителя іноземної мови  у контексті міжкультурного спілкування

Коршевнюк Т.В.

Засоби розвитку компетентностей учнів:  ситуаційні завдання з біології

Крисеєва К.В.

Реалізація змістової лінії  «Екологічна безпека та сталий розвиток»  на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму

Матвийчук Е.П., Матвийчук А.В., Карабут Л.В.

Основные аспекты подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Лабораторная диагностика» в Национальном фармацевтическом университете

Полякова В.І.

STEM-ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ

Серый А.И.

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЭФФЕКТ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИНЫ И ДЕФОРМАЦИЯ В МЕХАНИКЕ УПРУГИХ ТЕЛ

Фурсик А.О.

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах дистанційного навчання

Чернюшок О.А.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Чернюшок О.А.

Тьюторинг в освіті дорослих:  можливості, організація, потенціал

Теорія і методика виховання

Badri Nadaraia

Modern concept of education  and simplified teaching methods

Педагогіка вищої школи

Безкровна К.С., Шульга Л.І.

Роль викладача у післядипломній підготовці фахівців фармації за дистанційною формою навчання

Даценко Л.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О., Ганчук М.М., Ангеловська А.О.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТДАТУ)

Дмитрієва М.В.

Вивчення особистості сучасного вчителя  в контексті ХХІ століття

Елисафенко М.К.,Протасова Э.Е.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕУТИВЫ ИЛИ ТУПИК?

Лазоренко Сергій

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лі Сяося

Креативність як психолого-педагогічна категорія

Овчарова Л.А.

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Шкарлет В.О.

Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземних мов в контексті полікультурної освіти

Shovkova Z.V., Senyuk I.V., Shovkova O.V.

Features of teaching interdisciplinary relations of the fundamental discipline biological and analytical chemistry and special discipline medicinal and analytical toxicology

Мовчан С.І., Якунічева А.Ю.

Комплексний підхід до вирішення задач й завдань підготовки та проходження акредитації з освітньої програми «Геодезія та землеустрій»

Щербак І.В.

Основні тенденції розвитку стратегій позиціонування провідних університетів в міжнародному інформаційному просторі

Соціальна педагогіка

Мітлицька С. П

Дистанційна освіта як ефективна альтернатива традиційному навчанню

Пашкевич Ю.В.

Явище професійного вигорання соціальних педагогів та інших фахівців соціальної сфери  як проблема сучасності

Шаталович А.М.

Сущность семейной коммуникации в контексте социальной педагогики

Теорія і методика управління освітою

Федіна Г.І.

Можливості використання європейського досвіду в системі вищої освіти України

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Абросімов Є.О.

Реалізація елементів гейміфікації в навчаннІ  з використанням системи дистанційного навчання Moodle

Бурова Д.А.

Особенности использования мультимедиа и Интернет ресурсов при обучении иностранным языкам

Горобець Л.М.

Дистанційна освіта як тенденція  розвитку освітніх технологій

Гостєва П.Р.

Instagram як один із засобів навчання

Заброварна О.В., Падалко Н.Й.

Оптимізація навчального процесу  в закладах освіти II рівня акредитації  засобами інформаційно-комунікаційних технологій  під час вивчення математичних дисциплін

Качан И.М.

Проектная деятельность студентов при обучении иностранному языку на платформеZoom

Комарніцька Л.М.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Поддубная О.В., Щедрина В.А., Романцевич Д.И.

Организация дистанционного образовательного процесса по учебной дисциплине «Химия» на платформе системы Moodle

Спаська А.А.

Використання онлайн-сервісу Classtime  для оптимізації контролю знань  під час дистанційного навчання

Трохимчук С.М., Бурлачка А.В.

Використання Stem-освітніх технологій при навчанні дітей шкільного віку технічним дисциплінам

Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

Deák József

Вальдорфские школы гуманности  в Будапеште,в Одессе и в Москве:   мир хорош, мир прекрасен, мир правдив

Бахомент С.П., Занозовська І.О.

Використання інтерактивного методу «Мікрофон» на уроках в НУШ

Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Осташова Я.В.

«Мягкая сила» высшего образования:  современные интерпретации

Петрушова Н.В., Петрович О.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИGSUITE

Чемерис К.П.

Щодо питання дотримання  гендерної рівності у навчальному процесі закладів вищої освіти

Шаталович І.В.

Проблемні аспекти сучасної освіти в інформаційному суспільстві

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 27 Листопада 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 27.11.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 100 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 5 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (препринт, а після присвоєння ISSN – остаточна публікація).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (27.11.2020)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: