Договор публичной оферты

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (далі — Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://openscilab.org з безоплатного надання послуг (надання інформаційних послуг дієздатним фізичним особам (далі – Замовник), послуг з організації участі Замовника у заходах, що проводяться Виконавцем, послуг з публікації твору Замовника) з метою популяризації науки, публікації та розповсюдження інформації щодо сучасних досліджень. Договір укладається шляхом прийняття (акцептування) публічної оферти в порядку, встановленої цим договором, і регламентує порядок надання зазначених послуг та зобов’язання, що виникають між Виконавцем і Замовником. За цим договором про безоплатне надання послуг Замовник зобов’язується відшкодувати виконавцеві фактичні витрати, необхідні для виконання договору (організаційний внесок).

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
2.1. Послуги з організації участі у заходах, що організовані Виконавцем — будь-які послуги Виконавця, які визначено на відповідних сторінках заходів (конференцій, семінарів тощо).
2.2. Твір — текстовий матеріал (стаття, тези, доповідь і т.д.), направлений Замовником (Замовниками в разі якщо авторів (правовласників) кілька) Виконавцю для публікації.
2.3. Публікація Твору — розміщення Твору Замовника (Замовників) на сайті https://openscilab.org.
2.4. Оферта — формальна пропозиція Виконавця укласти цей договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.
2.5. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у Договорі. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник згоден з усіма умовами надання послуг, акцепт рівносильний укладенню договору відповідно до норм Цивільного кодексу України.
2.6. Заявка — звернення Замовника (Замовників) до Виконавця на участь у заході та / або розміщення Твору на сайті за допомогою відправки Твору і особистих даних Замовника (Замовників) на відповідній сторінці сайту або за допомогою відправки Твору і особистих даних (заявки) Замовника (Замовників) на адресу електронної пошти вказаної на сайті чи інформаційному повідомленні.
2.7. Метадані Твору:
2.7.1. Назва Твору.
2.7.2. Загальнодоступні відомості про авторів, в тому числі, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) повністю, місце роботи кожного автора, контактна інформація (адреса електронної пошти, телефон) для кожного учасника.
2.7.3. Бібліографічний список літератури.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. За цим договором про безоплатне надання послуг виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується відшкодувати виконавцеві фактичні витрати, необхідні для виконання договору (організаційний внесок).
3.2. Виконавець гарантує Замовнику виконання зобов’язань при відсутності форс-мажорних обставин, в тому числі змін правил реєстратора доменного імені, правил або роботи хостингу, на якому розміщений сайт.
3.3. Замовник гарантує якість твору та несе відповідальність за зміст твору перед третіми особами.
3.4. За цим договором Замовник (автор) надає Виконавцю невиключне право на використання Твору і гарантує, що він володіє винятковими авторськими правами на Твір.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Організувати участь Замовника у заході, який проводиться Виконавцем, у межах, строк та умовах наведених на сторінці заходу.
4.1.2. Здійснити публікацію Твору на сайті протягом строку, вказаному на відповідній сторінці сайту.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відтворювати Твір (опубліковувати, оприлюднити, дублювати, тиражувати, а також у будь-який інший спосіб розмножувати та розповсюджувати Твір) без обмеження тиражу примірників, при цьому кожен примірник Твору повинен містити ім’я автора Твору.
4.2.2. Використовувати метадані Твори шляхом поширення та доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також для включення в різні бази даних та інформаційні системи.
4.2.3. Переуступати на договірних умовах частково або повністю отримані за цим договором права третім особам без виплати Замовнику винагороди.
4.2.4. Зберігати і обробляти такі персональні дані Замовника без обмеження по терміну:
4.2.4.1. прізвище ім’я по батькові;
4.2.4.2. поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону;
4.2.4.3. відомості про освіту, наукові ступені, вчені звання;
4.2.4.4. відомості про місце роботи і займані посади;
4.2.5. Направляти Замовнику листи на електронну адресу, вказану в заявці, а також повідомляти Замовника засобами телефонного зв’язку інформацію, що стосується його замовлення і інформацію про заходи, що проводяться Виконавцем.
4.2.6. Відмовити Замовнику у наданні послуг з організації участі у заходах, у випадку невиконання Замовником умов, наведених на сторінці заходу.
4.2.7. Відмовити Замовнику у публікації Твору.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.4. Виконати умови, щодо участі у заходах, які опубліковані на відповідних сторінках Сайту.
4.5. Надати Виконавцю Твір, що відповідає вимогам, які опубліковані на відповідній сторінці та у встановлені терміни.
4.6. Відшкодувати виконавцеві фактичні витрати, необхідні для виконання договору (організаційний внесок).

5. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Замовник проводить Акцепт оферти шляхом подачі Заявки на участь у заході та / або Твору.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ
6.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування даного Договору в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Замовником (автором) і діє до моменту виконання Сторонами їх зобов’язань;
7.2. Виконавець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між виконавцем і Замовником (автором) Договір, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.
7.3. У разі відкликання оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Послуги, оплачені Замовником на момент відкликання Оферти, підлягають виконанню в повному обсязі.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір може бути розірваний достроково:
8.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.
8.1.2. З інших підстав, передбачених цією офертою.
8.2. Припинення терміну дії Договору по будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Замовник і Виконавець несуть відповідно до чинного законодавства України майнову та іншу юридичну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Сторона, яка неналежним чином виконала чи не виконала свої обов’язки за цим Договором, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані іншій Стороні.
9.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за плагіат чи використання Твору чи його частин третіми особами.
9.4. Виконавець не несе відповідальності за якість та зміст Твору, наданого замовником.
9.5. Сторони дійшли згоди, що форс-мажорними обставинами, при наявності яких сторони не несуть відповідальності один перед одним, в період дії цього договору, крім визначених законодавством, є:
• будь-яка зміна правил реєстратора доменного імені https://openscilab.org, щодо використання зазначеного доменного імені
• будь-яка зміна правил хостингу або роботи хостингу, на якому розміщений сайт https://openscilab.org
9.6. Виконавець не несе відповідальності за хід виконання та результати внесення організаційного внеску Замовником, його відносини з платіжними системами, в тому числі за несанкціоновані списання платіжними системами грошових коштів.
9.7. Замовник погоджується, що будь-які збитки, в тому числі моральна шкода, упущена вигода, інші прямі та непрямі збитки, неустойки, штрафи, пеня за неналежне виконання зазначеного договору Виконавцем не може перевищувати 10 (десять) доларів США.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Спори, що виникають з предмету договору, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.
10.2. Якщо впродовж 10 (десяти) днів після проведення заходу чи публікації Твору у сторін не виникло претензій, договір вважається виконаним в повному обсязі.
10.3. Цей договір вступає в силу з моменту прийняття оферти.