VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

11 сентября 2020 года состоялась VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Экономические науки

Василенко О.І.

Сучасні виклики і основні вектори розвитку  вищої аграрної освіти України

Зрайло І.І.

Засади формування організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу  АПК України

Івашкова А.О., Дереза В.М.

Актуальні проблеми економіки та освіти

Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В., Мандрикін Д.В.,

До аналізу існуючої методології розробки фінансової стратегії підприємства

Кроль В.В.

Соціальний капітал в системі чинників  економічного розвитку

Олійник А.В.

Інструменти управління операційним ризиком банку

Орлова В.

Сучасний підхід вивчення податкової системи України: типова податкова система та адаптивна з урахуванням альтернативних варіантів

Чаркіна Т.Ю., Нечай Д.А., Мнацаканян М.Г.

Антикризовий менеджмент залізничного транспорту

Информационные технологии

Влодек О.Б., Брязкало В.В., Лисенко Ю.І., Діденко І.А.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ ВЕБ-САЙТУ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Исторические Науки

Климишин О.С., Дзюбенко Н.В.

Музейна справа як особлива сфера науки та культури

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Дичковський C.І.

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА (DIGITAL SOCIETY)

Пертушко І.А.

Тенденції у веб-дизайні

Медицинские науки

Труба О.О.

Огляд методів  виявлення yersinia enterocolitica  у  домашніх тварин

Педагогические науки

Бабак Г.С., Білоусов А.В.

ІНОЗЕМНА МОВА–ІНСТРУМЕНТ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР І ЦИВІЛІЗАЦІЙ.РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ)

Базиль С.М.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – МЕТОД НАУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Буйницька М.М.

Досвід формування соціальної активності студентської молоді в закладах вищої освіти США

Грітченко Т.Я.

ЕКOЛOГІЧНА СВІДОМІСТЬ  ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАУК

Єлісєєва Д.С.

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ  ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Єрмак Т.М.

Новий погляд на лідерство  в умовах глобальних викликів

Зеленін Г.І.

Основні ідеї побудови системи іншомовної професійної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін

Карплюк О.А.

Информационная компетентность как один из приоритетов подготовки преподавателей

Лоюк О.В.

Реалізація наскрізної змістової лінії  «Підприємливість та фінансова грамотність»  у початковій школі засобами інтегрованого курсу  «Я досліджую світ»

Петрова Ю.В., Бєлко Н.М., Зінченко М.О.

Еколого-краєзнавча діяльність  на інтегрованих уроках в сучасній початковій школі

Семененко П.В.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чугунов С.В., Чугунова Э.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

Ширяева С.В.

Педагогические технологии в процессе обучения

Психологические науки

Иванов О.В.

К вопросу изучения внимания и его свойств в современной психологии

Марценюк М.О.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА  СОЦІАЛЬНІ ТРУДНОЩІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Социологические Науки

Мулина Н.А.

Лояльность потребителей и экологический тренд

Фаблинова О.Н.

Роль «мягких» навыков в работе представителей идеологической вертикали Республики Беларусь: социологический анализ

Технические науки

Holyk O.P., Mohammad I., Holyk O.S.

The methodology for calculating the power  of solar panels

Бежан В.А., Житаренко В.М., Остапенко О.В., Яковлева О.Ю.

РОЗРОБКА ДІАГРАМ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ КОТЛОАГРЕГАТІВ СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ

Дзюбенко М.И., Радионов В.П.

Выходное зеркало терагерцевого лазера  с функцией контроля мощности

Коваленко И.В.

Использование интерактивных материалов в процессе обучения в учреждениях общего среднего образования

Лещенко М.В., Статівка Д.І., Черкун В.Б., Карабаш Л.В., Нікуліна С.Є.

Визначення капітальності будівель і споруд як одне із завдань будівельно-технічної експертизи

Ляховецкая-Токарева М.М., Адегов А.В.

Энергоэффективные методы расчетов системы охлаждения технологической воды

Максим’юк С.О.

Виробничо-технічні витрати газових мереж  з врахуванням вологісних характеристик  природного газу

Мельник Ю.В., Кравченко В.І.

Вдосконалення нечіткої темпоральної моделі для опису впливу параметрів зовнішнього середовища на мережі стільникового зв’язку

Ханько А.В.

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Филологические науки

Pliushch Bogdana

INDIRECT TRANSLATION: STATUS QUO ANALYSIS

Казимирова Н.В.

Формування та розвиток критичного мислення студентів у навчання іноземних мов

 

Мартинюк Т.В.

Особливості відтворення скандинавської культури і використання кельтських мотивів у трилогії «Володар Перснів» Д. Толкієна

Юридические науки

Мелех Л.В.

Окремі аспекти забезпечення якості  юридичної освіти в Україні

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 11 сентября 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 11.09.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 150 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.