VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

11 Вересня 2020 року відбулась VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Економічні науки

Василенко О.І.

Сучасні виклики і основні вектори розвитку  вищої аграрної освіти України

Зрайло І.І.

Засади формування організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу  АПК України

Івашкова А.О., Дереза В.М.

Актуальні проблеми економіки та освіти

Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В., Мандрикін Д.В.,

До аналізу існуючої методології розробки фінансової стратегії підприємства

Кроль В.В.

Соціальний капітал в системі чинників  економічного розвитку

Олійник А.В.

Інструменти управління операційним ризиком банку

Орлова В.

Сучасний підхід вивчення податкової системи України: типова податкова система та адаптивна з урахуванням альтернативних варіантів

Чаркіна Т.Ю., Нечай Д.А., Мнацаканян М.Г.

Антикризовий менеджмент залізничного транспорту

Інформаційні технології

Влодек О.Б., Брязкало В.В., Лисенко Ю.І., Діденко І.А.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ ВЕБ-САЙТУ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

історичні науки

Климишин О.С., Дзюбенко Н.В.

Музейна справа як особлива сфера науки та культури

Культурологія та мистецтвознавство

Дичковський C.І.

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА (DIGITAL SOCIETY)

Пертушко І.А.

Тенденції у веб-дизайні

Медичні науки

Труба О.О.

Огляд методів  виявлення yersinia enterocolitica  у  домашніх тварин

Педагогічні науки

Бабак Г.С., Білоусов А.В.

ІНОЗЕМНА МОВА–ІНСТРУМЕНТ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР І ЦИВІЛІЗАЦІЙ.РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ)

Базиль С.М.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – МЕТОД НАУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Буйницька М.М.

Досвід формування соціальної активності студентської молоді в закладах вищої освіти США

Грітченко Т.Я.

ЕКOЛOГІЧНА СВІДОМІСТЬ  ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАУК

Єлісєєва Д.С.

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ  ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Єрмак Т.М.

Новий погляд на лідерство  в умовах глобальних викликів

Зеленін Г.І.

Основні ідеї побудови системи іншомовної професійної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін

Карплюк О.А.

Информационная компетентность как один из приоритетов подготовки преподавателей

Лоюк О.В.

Реалізація наскрізної змістової лінії  «Підприємливість та фінансова грамотність»  у початковій школі засобами інтегрованого курсу  «Я досліджую світ»

Петрова Ю.В., Бєлко Н.М., Зінченко М.О.

Еколого-краєзнавча діяльність  на інтегрованих уроках в сучасній початковій школі

Семененко П.В.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чугунов С.В., Чугунова Э.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

Ширяева С.В.

Педагогические технологии в процессе обучения

Психологічні науки

Иванов О.В.

К вопросу изучения внимания и его свойств в современной психологии

Марценюк М.О.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА  СОЦІАЛЬНІ ТРУДНОЩІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Соціологічні науки

Мулина Н.А.

Лояльность потребителей и экологический тренд

Фаблинова О.Н.

Роль «мягких» навыков в работе представителей идеологической вертикали Республики Беларусь: социологический анализ

Технічні науки

Holyk O.P., Mohammad I., Holyk O.S.

The methodology for calculating the power  of solar panels

Бежан В.А., Житаренко В.М., Остапенко О.В., Яковлева О.Ю.

РОЗРОБКА ДІАГРАМ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ КОТЛОАГРЕГАТІВ СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ

Дзюбенко М.И., Радионов В.П.

Выходное зеркало терагерцевого лазера  с функцией контроля мощности

Коваленко И.В.

Использование интерактивных материалов в процессе обучения в учреждениях общего среднего образования

Лещенко М.В., Статівка Д.І., Черкун В.Б., Карабаш Л.В., Нікуліна С.Є.

Визначення капітальності будівель і споруд як одне із завдань будівельно-технічної експертизи

Ляховецкая-Токарева М.М., Адегов А.В.

Энергоэффективные методы расчетов системы охлаждения технологической воды

Максим’юк С.О.

Виробничо-технічні витрати газових мереж  з врахуванням вологісних характеристик  природного газу

Мельник Ю.В., Кравченко В.І.

Вдосконалення нечіткої темпоральної моделі для опису впливу параметрів зовнішнього середовища на мережі стільникового зв’язку

Ханько А.В.

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Філологічні науки

Pliushch Bogdana

INDIRECT TRANSLATION: STATUS QUO ANALYSIS

Казимирова Н.В.

Формування та розвиток критичного мислення студентів у навчання іноземних мов

 

Мартинюк Т.В.

Особливості відтворення скандинавської культури і використання кельтських мотивів у трилогії «Володар Перснів» Д. Толкієна

Юридичні науки

Мелех Л.В.

Окремі аспекти забезпечення якості  юридичної освіти в Україні

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 11 Вересня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 11.09.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Реєстрацію завершено.