IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

16 октября 2020 года состоялась IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Архитектура и градостроительство

Жабіна А.І.

Формування суспільних просторів у зонах впливу станцій метрополітену в м. Харкові

Биологические НАУКИ

Ульященко Ю.В., Пухтеева И.В.

Содержание цезия – 137 в продуктах питания на территории Брагинского района за 2008-2018 годы

ВОЕННЫЕ НАУКИ

Арнатович С.О.

Совершенствование системы профессионального развития персонала учебно-методической части военного факультета

Гищук В.М.

Стройова підготовка

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Petrushka O.V., Bilyak N.V.

SWEDISH MODEL OF SOCIAL INSURANCE IN CASE OF UNEMPLOYMENT: LESSONS FOR UKRAINE

Блинкова К.А.

Китайские инвестиционные фонды недвижимости «REITS» — текущее состояние и перспективы развития

Волкова Д.А., Голей Ю.М.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Волошин А.В.

СТРУКТУРНА ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ МСП

Коноваленко А.В.

Заходи щодо розвитку будівельної сфери України

Костенко Н.В.

Оцінка участі країн в міжнародній фрагментації оброблювального виробництва

Куштал І.Ф.

Науково-прикладні основи розвитку маркетингової діяльності телекомунікаційного оператора на інфокомунікаційних платформах.

Милутка А.С., Адарченко И.А., Кругликова Е.В., Карпова Д.П.

Механизмы государственного управления производства органических пищевых продуктов  на примере США

Підпалок А.О., Гадецька З.М.

Цифровий підпис та переваги його використання

Пономарева Е.А.

Влияние развития онлайн платформ на макроэкономические показатели

Пономарева Е.А., Косякина А.И.

Построение калькулятора для расчета компенсации морального вреда

Приятельчук О.А.

Формування інноваційних компетенцій фахівців  в сучасних умовах розвитку ринку праці

Прокопенко Н.П.

Методика створення електронного посібника з дисципліни «Економічна теорія» за допомогою програмного забезпечення SunRav BookOffice

Рєпіна С.О., Голей Ю.М.

ЗАКОНОДАВЧІ НОВОВВЕДЕННЯ  У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ

Рудич А.І., Безпалько С.М.

Теоретичні особливості механізму максимізації прибутку підприємства

Савенкова Е.В., Милутка А.С., Адарченко И.А., Кругликова Е.В.

Опыт ЕС. Сертификация органического производства

Сахарова Е.В., Лапковская П.И.

Развитие организационных основ управления транспортно-логистическими функциями  на предприятии

Тхай В.Т., Христокян К.Б., Челина В.А., Генералова Н.В.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ: РЕАЛИИ 21 ВЕКА, РОССИЙСКИЙ АСПЕКТ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Форостянный Н.С.

Циркулярная экономика – как фактор  устойчивого развития

Хартуков Е.М., Старостина Е.Е.

Нефтедобыча в мире и в Беларуси: общие вопросы и экономический аспект

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Дашук Э.В.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Джихур Р.Р., Островська К.Ю.

Оптимізація стиску даних для сервісу хмарного сховища медіа файлів

Нечаев В.Г.

Искусственный интеллект в медиасфере

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Івашкова А.О.

Актуальні проблеми історичної науки

Смоковська Є.І.

НОГАЙСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ  В  ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї  НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Khovan Ilona, Polyden Liliia

The problem of author’s art posters developing

Mashkarynets Mariana, Polyden Liliia

MODERN CONCEPTUAL APPROACHES IN MEDIA ART DEVELOPMENT

Буренко М.А., Середа Н.Б.

МОНОХРОМНА ФОТОГРАФІЯ  У ТВОРЧОСТІ ІМОДЖЕН КАННІНГЕМ

Возіянова О.В.

Л. Бетховен – К. М. Вебер: опозиція виконавських стилів

Черниш Т.О.

Діалог стріт-арту з глядачем та середовищем

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Lukhanina I. J.

EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF INCIDENCE INDICATORS OF DIFFERENT FORMS OF THYROID CANCER IN THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Васюк Т.С., Чистенко Г.Н.

Отдельные (территориальные и возрастные) проявления эпидемического процесса инфекционного мононуклеоза на территории Республики Беларусь

Грицева Е.С., Шолкова М.В.

достоинства и недостатки врачебных коммуникативных техник:  активного слушания и активного опроса

Китель В.В., Жевнеренко В.В.

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

Красильников А.А., Федорова Е.Ю.

Медико-социальные особенности пациентов со стенокардией и сахарным диабетом 2 типа

Красильников А.А., Чубанова Г.Р., Лубышева Г.С.

Медико-социальные особенности больных ишемической болезнью сердца с синдромом поликистозных яичников

Луцик В.А.

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – невід’ємної частини загальної культури особистості та її повноцінного фізичного розвитку

Панасюк О.В., Могилевец Э.В., Горячев П.А., Будревич О. В.

Значение лодыжечно-плечевого индекса в прогнозировании развития постреваскуляризационных осложнений у пациентов с заболеваниями периферических артерий

Починок Т.В., Журавель О.В.

Гістологічні зміни слизової оболонки дистального відділу стравоходу дітей пубертатного віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Рудкова Е.В., Солнцева А.В., Грисюк И.А.

КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ РАЗНЫХ ФОРМ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕТЕЙ

Сілаєва Л.Ф.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТАНЦІЙ КОРИ ІВИ ТА КОРЕНЯ ЛАБАЗНИКА ДЛЯ СТВОРЕННЯ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

Ткаченко І.В., Антоненко А.М., Коршун М.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т.

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ІНСЕКТИЦИДУ ОБЕРОН РАПІД 240 SС, КС НА ОСНОВІ НОВОЇ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ІЗ КЛАСУ ПОХІДНИХ ТЕТРАМОВОЇ І ТЕТРОНОВОЇ КИСЛОТ – СПІРОМЕЗІФЕНУ

Педагогические НАУКИ

Ashimova Aitolkyn

Application of narrow AI based tools in education

Нritchenko Tetiana

FORMATION FEATURES OF MORAL CULTURE FOundations OF PRIMARY SCHOOL PuPils

Автухов А.К., Бондарєва Т.П.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ТА  ОСВІТА ДОРОСЛИХ:  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Борисюк С.О., Колошина А.О.

Особливості організації навчання дітей з ООП в інклюзивному освітньому просторі

Воробйова Г.П.

Інновації та підготовка фахівця художніх мистецьких спеціальностей

Деак Йожеф

Некоторыe опыты преподавания экспериментального проекта по предмету Людовика в венгерском Hациональном университете общественной службы

Дяк С.Т.

Розвиток критичного мислення учнів другого-третього класу на уроках української мови

Задорожна М.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

Идт Е.В.

Парная работа для успешного становления  личности в профессии

Ісаєв В.О., Мефанік М.С.

Особливості управління закладами дошкільної освіти на адаптивних засадах

Ковальчук О.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Красильников А.А., Лубышев Е.А.

Ключевые преобразования образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий

Красносельська К.М., Шелупахіна Т.В.

Реалізація принципів особисто орієнтованого навчання  як фактор оптимізації підготовки студентів творчих спеціальностей в університеті: питання методології та методики

Кудрявцева Г.І.

Сучасні тенденції у підготовці майбутніх офіцерів поліції до професійної діяльності у ЗВО МВС України

Кузьмич М.Г.

Готовность педагогов колледжа к применению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

Кучерява О.А.

АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ХУДОЖНІМ ТЕКСТОМ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗЗСО

Литвин А.Ф.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТІ

Лубышева Г.С., Лубышев Е.А., Красильников А.А.

Спортивные сооружения как движущий фактор развития массовой физической культуры в обществе

Митрашевська Т.В., Соболь О.М.

Оцінка впливу собак на психо-емоційний та фізичний розвиток школярів молодшого та середнього віку

Олешко П.С., Кінах Н.В.

Система менеджменту якості освітніх послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Паньків Б. І.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

Петрухин Г.М.

К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Попович Т.А., Вишневська Л.В., Капітонова Н.В.

Формування екологічних знань у студентів при викладанні хімічних дисциплін в закладах вищої освіти

Прокопенко Д.А., Долгов О.С., Сафоклов Б.Б., Суханов Д.Б.

Адаптация студента  высшего учебного заведения в учебный процесс  в условиях дистанционного обучения

Ревть А.Б., Грещак І.

Особливості соціалізації дітей-сиріт в прийомних сім’ях

Середа Н.Б.

РОЛЬ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Соколенко Д.А., Тимошенко В.Ю.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ФАХОВИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Філіппович В.Ю.

Організація  самостійної роботи студентів з історії  в умоваx дистанційного навчання

Хаустова Д.А.

Работа с «псевдотекстами» на уроках русского языка

политологические НАУКИ

Гунза Ю.С.

НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Психологические НАУКИ

Котляр Л.І.

Ригідність мислення як предиктор прорастинації в період кар’єрного зростання державного службовця

Павловская Е.Ф.

Методы психической саморегуляции  у медицинских  работников

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Литвинова Л.В.

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рахно С.М.

Надання адміністративних послуг в умовах провадження реформ децентралізації влади та адміністративно-територіального устрою

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКи

Апурін М.А.

Насіннєвий завод НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС":  проблеми та розвиток в Україні насіннєвих заводів

Ласло О.О.

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ УНАСЛІДОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Шейдик К.А., Савіна О.І.

Методи створення вихідного матеріалу  Nicotiana rustika

Социологические науки

Осташова Я.В.

Вызовы новой социальной реальности в вузах.

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИЗМ

Zaitseva Valentina, Tsviliy Sergiy, Gurova Darya

The process of obtaining primary marketing information from customers of the hotel and restaurant company

Ханас У.Я., Накидалюк В.А.

ІННОВАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ СТАМБУЛУ ТА ВІДНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Артамонов Є.Б., Головач Ю.Ю.

Робота з результатами медичних обстежень в системі діагностування ракових захворювань

Барановская Е.И., Мечай А.А.

Использование органических добавок на основе поликарбоксилатного лигнина в технологии автоклавного газобетона

Власенко Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  ІНВЕСТИЦІЙНО — БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Войтко В.В., Бевз С.В., Бурбело С.М., Денисюк А.В., Нестерук В.В.

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

Волчок В.А., Аплевич Д.В.

Некоторые аспекты системной инженерии в энергетике

Дідюк Ю.М.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час занять з геодезії

Желанкин В.Г.

Вопросы применения зарубежных норм проектирования морских нефтегазопромысловых сооружений при оценке прочности и безопасности

Зубкова К.В., Стоянова О.В.

Розробка технології функціональних консервів

Корнєва А.В.

ПРОФЕСІЙНО – ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В КОЛЕДЖІ

Коровяка Є.А., Ігнатов А.О., Расцвєтаєв В.О.

Оптимізація роботи вдосконалених систем опор бурових доліт

Кулініч І.Б.

ВИБІР МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ РОЗРОБЛЮВАНОГО ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ

Півторак Г.В., Гіць І.І.

ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НАЙКРУПНІШИХ МІСТ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА НАСИЧЕНОСТІ

Піліпєй Л.П.

ВИРОБНИЧА  ПРАКТИКА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Сидорко І.І., Байцар Р.І.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Слюсарь І.І., Поліщук Ю.В., Копішинська О.П., Уткін Ю.В.

Реалізація multiwan та його маршрутизація  за допомогою mikrotik routeros

Солодей І.І., Затилюк Г.А.

Використання ҐРУНТОВИХ МОДЕЛЕЙ З КОРЕГОВАНИМИ ВХІДНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Томіна А..В., Гаджикерімов Т.А.

Вплив природи наповнювача на показник абразивної стійкості ароматичного поліаміду фенілон

Фем’як Я.М.

Дослідження впливу поперечних хвиль на ефективність кавітаційно-пульсаційної дії на вибій свердловини

Ясинский С.А., Зюзин А.Н.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРАСКИ ГРАФА МАРШУТОВ В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С СПЕКТРАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ КАНАЛОВ

Физико-математические науки

Караки Юмна, Иванов Н.Н.

Случайный поиск гиперпараметров многослойного персептрона с учетом вида распределения выборки

Косяк І.І.

Дослідження проблеми кібербулінгу серед школярів

Хомяк М.Я.

Застосування поліноміальної моделі  з похибками у змінних в прогнозуванні  соціально-економічних процесів

Филологические науки

Веселовська Г.В., Радецька С.В.

Машинний переклад:  його типологія, переваги та недоліки

Дитинчук С.С.

Жанрові різновиди елегії в російській літературі

Мельничук Ю.В.

Дієслівні фразеологічні одиниці Марії Матіос  (на матеріалі творів «Життя коротке» та «Солодка Даруся)

Ященко К.О.

Фоносемантика приголосних звуків в українській мові

Философские НАУКИ

Баласанян Н.І.

Самовдосконалення як реалізація внутрішніх сил людини (на прикладі особистості Фрідріха Шиллера)

 

химические НАУКИ

Новикова Е.К., Ароян М.В.

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СКОРЛУПЫ ОРЕХА МАКАДАМИЯ. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОРБЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА ЛИГНИНА

Пікуліна Д.О., Пилипчук Л.Л.,

ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДИСПЕРГАТОРІВ НА КОЛОРИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНИХ ПІГМЕНТІВ

Прокоп Роман, Гринишин Олег, Червінський Тараc

Дослідження змін в експлуатаційних властивостях напівсинтетичної моторної оливи підчас її використання у дизельному двигуні вантажних автомобілів

Сергеев В.В., Сергеев В.В.

Сорбенты импрегнированного типа для избирательного извлечения  редкоземельных элементов (РЗЭ) из технологических растворов кислот

Чернега Я.А., Капустеринська А.Р., Крвавич А.С., Новіков В.П.

Порівняльна характеристика природних та синтетичних антигельмінтних лікарських засобів

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ализаде В.А.

Criminalization of International Terrorism in International Law

Бондар В.І.

Практика впровадження децентралізації в Україні

Пацера Ю.О.

УГОДА ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ VII ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ТАРИФИ Й ТОРГІВЛЮ 1994 РОКУ У СУДОВИХ РІШЕННЯХ ПРО КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Саулевич А.О.

Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур у рішеннях адміністративних судів

Шпилевская К.С., Миловзорова Ю.С.

Компьютерная программа в решении экологических вопросов Республики Беларусь

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ НАУК

Кулініч І.Б.

МЕТОДИ КОМПЛАЄНС ПІДХОДУ ДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 
Скачать программу конференции и сертификаты участников
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 16 октября 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 16.10.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 150 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.