II Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики»

27 января 2021 года состоялась II Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (г. Киев).

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2709-6750)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дошкільна освіта

Калугіна Ю.В.

Економічна компетентність дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема

Мишаківська Л.О.

Особливості формування дитячого характеру

Протасова А.С.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРОБЛЕМИ  ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Стецкая А.Н.

Формирование дизайнерских умений  у детей дошкольного возраста  как психолого-педагогическая проблема

Початкова освіта

Бірюк Л.Я., Пішун С.Г.

До питання ролі системного підходу  у формуванні професійної компетентності  майбутніх учителів початкової школи

Соловйова Д.В.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Столяренко О.Б.

Вплив педагога на формування позитивної мотивації навчання молодших школярів

Середня освіта

Боднар Д.М.

Гуманізація освітнього процесу в контексті запровадження й розвитку ідей педагогіки партнерства

Марченко К.О.

Педагогічні умови розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників в процесі слухання музики

Решта В.М., Овсяник Л.М., Кисла І.І., Лобода Т.В., Пелих І.П.

СИНДРОМ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ВЧИТЕЛЯ. ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФІЛАКТИКИ

Савчук А.М.

Використання платформиGoogle Classroom на уроках іноземної мови в умовах дистанційного навчання. Переваги та недоліки

Професійна освіта

Deák József

Памятные даты истории 100 летней годударственной полиции Венгрии и 300 летней российской регулярной полиции – у истоков

Бражанюк А.О.

Сутність особистісно-комунікативної складової професійної культури фізичних терапевтів та ерготерапевтів в умовах закладу вищої освіти

Дідюк Ю.М.

Особливості викладання маркшейдерського креслення в сучасних умовах

Лебедєва О.С., Косенко Н.О., Коваленко А.В., Левашова Ю.С.

Шляхи розвитку “soft skills”  у студентів закладів вищої освіти

Онофрієнко Н.О., Няньчук О.Ю.

Формування підприємницької компетенції здобувачів освіти методами математики

Пасько Е.А.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Полетай О.М.

Розвиток національно-патріотичної ідентичності  у студентів вищої школи

Фрумкина А.Л.

модели процессов обучения ИЗО  в педагогической теории и практике

Чурсанова К.А.

Проблемы повышения эффективности и качества обучения на основе новых подходов в модернизации российского образования

Спеціальна освіта

Остістова А.В.

Асинхронія розвитку при дитячому аутизму, як аспект впливу на соціальну адаптацію

Руденко В.М.

НАУКОВА ПРОБЛЕМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стогній А.О.

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Фізичне виховання і спорт

Колеснік І.В., Левчук Т.М., Терещенко І.А.

Особливості впровадження диференційованого підходу в навчально-тренувальний процес гімнастів

Коноваленко О.К., Брагин Я.Ю.

Ориентировочный критерий дробления  тренировочной нагрузки по отдельным занятиям

Мудрик С.Б.

ГРА ЯК «ДОПІНГ» – ЧИ ДОПІНГ ДЛЯ ГРИ?

Орленко Н.А., Величенко М.А., Ключников Т.М.

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Репина С.О.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Шестаков Ю.Н., Хоровец И.Г.

О некоторых проблемах системы дополнительного образования взрослых: содержательный и методический аспекты

Теорія та методика навчання

Аржанухіна С.В., Перцова О.В.,

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Павлюк А.В.

Педагогічні умови ефективної організації дистанційного навчання з природничих дисциплін

Перцова О.В., Богомол І.Є.

ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗВО

Романчук В.В., Коломієць А.В.

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Серый А.И.

О МНОГОЗНАЧНОСТИ ТЕРМИНА «АБСОЛЮТНЫЙ»  В КУРСЕ ФИЗИКИ

Стадольник А.Ю.

Робототехнические конструкторы  как средство формирования ключевых компетенций учащихся на уроках информатики  и факультативных занятиях по робототехнике

Теорія і методика виховання

Simonović Nikola, Maksimović Jelena

The concept of pluralism of research paradigms as a stimulus to a reflective approach in educational practice

Тертична Н.А., Шаблевська Т.С.

Психологічні особливості розуміння сенсу любові в юнацькому віці

Дошкільна педагогіка

Аніщук А.М.

Виховання культури спілкування дітей старшого дошкільного віку засобами комунікативної гри

Педагогіка вищої школи

Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А.

Екологічне спрямування процесу викладання іноземної мови у вищій школі

Жебель В.М., Сакович О.О., Гуменюк А.Ф., Антонюк Я.О.

Значення позитивної мотивації студентів  в ефективності навчального процесу  у медичному вищому навчальному закладі

Крівцов В.В., Крівцов В.В.

З досвіду використання методу аналізу конкретної ситуації у навчальному процесі

Манчинська Н.Б.

Досвід використання дистанційного навчання при викладанні математичних дисциплін

Скидан І.В., Орленко Н.А., Гейченко С.П., Лукашова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАУ  ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Скрипка М.В., Панікар І.І., Гарагуля Г.І.

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Черняк В.А., Карпенко К.К., Гибало Р.В., Кузьменко О.В., Нагалюк Ю.В.

Клінічне і науково-освітнє значення впровадження оновленої класифікації післятромботичної хвороби нижніх кінцівок.

Чех О.С.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Шульжук Н.В.

ПРАГМАЛІНГВІСТИКА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГА

Соціальна педагогіка

Ларионова С.О.

Социальная ответственность личности:  критерии, функции, модели формирования

Нерознак Л.С., Демиденко Т.М.

Соціально-педагогічна робота з дітьми, матері яких постраждали від домашнього насильства

Теорія і методика управління освітою

Жидецький Ю.Ц.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ  ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

Іванова А.С.

Організаційні механізми впровадження змісту освіти суб’єктами навчального процесу

Павлусів Н.М.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ:  ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Богомол І.Є., Лиска А.І.

Підготовка фахівців педагогічної сфери  до формування здорового способу життя молоді засобами ІТ-технологій

Дініц Р.О., Яценко В.В.

Аналіз перспектив розвитку дистанційного навчання  в умовах пандемії

Єрошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Кінаш О.В., Пелипенко Л.Б., Шевченко К.В.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Івашкевич О.В.

Шерінг, як нова «філософія» бібліотек країни

Краєвська Н.О.

Google Classroom як спосіб організації дистанційного навчання

Рибалкін І.М.

Забезпечення інформаційної безпеки у професійно-технічному навчальному закладі

Стрельцова И.Н.

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка для развития учебно-познавательных компетенций учащихся

Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

Броневич Т.А.

Методика изучения и преподавания китайского языка

Величенко А.М., Коротя В.В., Совгіря Т.М.

АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СПРИНТАРСЬКИМ БІГОМ

Височина Н.В.

ПЕДАГОГІКА ТА МЕДИЧНА ОСВІТА: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ

Гурська О.В., Мироненко Л.Л.

Навчати навчатися  або як змінюється роль учителя в НУШ

Осташова Я.В.

Управленческая деятельность в российских и зарубежных университетах в условиях цифровой трансформации высшего образования

Перелыгин В.В., Склярова Н.А., Жариков М.В., Склярова Л.В.,

Подходы к совершенствованию преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на факультете промышленной технологии лекарств

Руденко Н.М.

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Hatsianovich Ya., Puhteeva I.

STUDY OF THE STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN ON THE BASIS OF THE INFECTIOUS DISEASES DEPARTMENT OF THE MINSK REGIONAL CHILDRENʹS CLINICAL HOSPITAL

Шмалько Ю.В.

ЗБЕРЕЖЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  В  УМОВАХ  ПАНДЕМІЇ

 
Скачать программу конференции и сертификаты участников
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

Условия участия в конференции

 1. До 27 января 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 27.01.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 150 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (препринт, а после присвоения ISSN — окончательная публикация).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, размер: 18, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список использованных источников (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (27.01.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: