II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»

27 Січня 2021 року відбулась II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної освіти, обмін педагогічним досвідом.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2709-6750)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Калугіна Ю.В.

Економічна компетентність дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема

Мишаківська Л.О.

Особливості формування дитячого характеру

Протасова А.С.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРОБЛЕМИ  ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Стецкая А.Н.

Формирование дизайнерских умений  у детей дошкольного возраста  как психолого-педагогическая проблема

Начальное образование

Бірюк Л.Я., Пішун С.Г.

До питання ролі системного підходу  у формуванні професійної компетентності  майбутніх учителів початкової школи

Соловйова Д.В.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Столяренко О.Б.

Вплив педагога на формування позитивної мотивації навчання молодших школярів

Начальное образование

Боднар Д.М.

Гуманізація освітнього процесу в контексті запровадження й розвитку ідей педагогіки партнерства

Марченко К.О.

Педагогічні умови розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників в процесі слухання музики

Решта В.М., Овсяник Л.М., Кисла І.І., Лобода Т.В., Пелих І.П.

СИНДРОМ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ВЧИТЕЛЯ. ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФІЛАКТИКИ

Савчук А.М.

Використання платформиGoogle Classroom на уроках іноземної мови в умовах дистанційного навчання. Переваги та недоліки

Профессиональное образование

Deák József

Памятные даты истории 100 летней годударственной полиции Венгрии и 300 летней российской регулярной полиции – у истоков

Бражанюк А.О.

Сутність особистісно-комунікативної складової професійної культури фізичних терапевтів та ерготерапевтів в умовах закладу вищої освіти

Дідюк Ю.М.

Особливості викладання маркшейдерського креслення в сучасних умовах

Лебедєва О.С., Косенко Н.О., Коваленко А.В., Левашова Ю.С.

Шляхи розвитку “soft skills”  у студентів закладів вищої освіти

Онофрієнко Н.О., Няньчук О.Ю.

Формування підприємницької компетенції здобувачів освіти методами математики

Пасько Е.А.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Полетай О.М.

Розвиток національно-патріотичної ідентичності  у студентів вищої школи

Фрумкина А.Л.

модели процессов обучения ИЗО  в педагогической теории и практике

Чурсанова К.А.

Проблемы повышения эффективности и качества обучения на основе новых подходов в модернизации российского образования

Профессиональное образование

Остістова А.В.

Асинхронія розвитку при дитячому аутизму, як аспект впливу на соціальну адаптацію

Руденко В.М.

НАУКОВА ПРОБЛЕМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стогній А.О.

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Физическое воспитание и спорТ

Колеснік І.В., Левчук Т.М., Терещенко І.А.

Особливості впровадження диференційованого підходу в навчально-тренувальний процес гімнастів

Коноваленко О.К., Брагин Я.Ю.

Ориентировочный критерий дробления  тренировочной нагрузки по отдельным занятиям

Мудрик С.Б.

ГРА ЯК «ДОПІНГ» – ЧИ ДОПІНГ ДЛЯ ГРИ?

Орленко Н.А., Величенко М.А., Ключников Т.М.

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Репина С.О.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ

Общая педагогика, история педагогики

Шестаков Ю.Н., Хоровец И.Г.

О некоторых проблемах системы дополнительного образования взрослых: содержательный и методический аспекты

Теория и методика обучения

Аржанухіна С.В., Перцова О.В.,

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Павлюк А.В.

Педагогічні умови ефективної організації дистанційного навчання з природничих дисциплін

Перцова О.В., Богомол І.Є.

ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗВО

Романчук В.В., Коломієць А.В.

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Серый А.И.

О МНОГОЗНАЧНОСТИ ТЕРМИНА «АБСОЛЮТНЫЙ»  В КУРСЕ ФИЗИКИ

Стадольник А.Ю.

Робототехнические конструкторы  как средство формирования ключевых компетенций учащихся на уроках информатики  и факультативных занятиях по робототехнике

Теория и методика обучения

Simonović Nikola, Maksimović Jelena

The concept of pluralism of research paradigms as a stimulus to a reflective approach in educational practice

Тертична Н.А., Шаблевська Т.С.

Психологічні особливості розуміння сенсу любові в юнацькому віці

Теория и методика обучения

Аніщук А.М.

Виховання культури спілкування дітей старшого дошкільного віку засобами комунікативної гри

Теория и методика обучения

Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А.

Екологічне спрямування процесу викладання іноземної мови у вищій школі

Жебель В.М., Сакович О.О., Гуменюк А.Ф., Антонюк Я.О.

Значення позитивної мотивації студентів  в ефективності навчального процесу  у медичному вищому навчальному закладі

Крівцов В.В., Крівцов В.В.

З досвіду використання методу аналізу конкретної ситуації у навчальному процесі

Манчинська Н.Б.

Досвід використання дистанційного навчання при викладанні математичних дисциплін

Скидан І.В., Орленко Н.А., Гейченко С.П., Лукашова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАУ  ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Скрипка М.В., Панікар І.І., Гарагуля Г.І.

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Черняк В.А., Карпенко К.К., Гибало Р.В., Кузьменко О.В., Нагалюк Ю.В.

Клінічне і науково-освітнє значення впровадження оновленої класифікації післятромботичної хвороби нижніх кінцівок.

Чех О.С.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Шульжук Н.В.

ПРАГМАЛІНГВІСТИКА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГА

Теория и методика обучения

Ларионова С.О.

Социальная ответственность личности:  критерии, функции, модели формирования

Нерознак Л.С., Демиденко Т.М.

Соціально-педагогічна робота з дітьми, матері яких постраждали від домашнього насильства

Теория и методика управления образованием

Жидецький Ю.Ц.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ  ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

Іванова А.С.

Організаційні механізми впровадження змісту освіти суб’єктами навчального процесу

Павлусів Н.М.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ:  ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании

Богомол І.Є., Лиска А.І.

Підготовка фахівців педагогічної сфери  до формування здорового способу життя молоді засобами ІТ-технологій

Дініц Р.О., Яценко В.В.

Аналіз перспектив розвитку дистанційного навчання  в умовах пандемії

Єрошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Кінаш О.В., Пелипенко Л.Б., Шевченко К.В.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Івашкевич О.В.

Шерінг, як нова «філософія» бібліотек країни

Краєвська Н.О.

Google Classroom як спосіб організації дистанційного навчання

Рибалкін І.М.

Забезпечення інформаційної безпеки у професійно-технічному навчальному закладі

Стрельцова И.Н.

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка для развития учебно-познавательных компетенций учащихся

Науки об образовании
и педагогические науки в целом

Броневич Т.А.

Методика изучения и преподавания китайского языка

Величенко А.М., Коротя В.В., Совгіря Т.М.

АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СПРИНТАРСЬКИМ БІГОМ

Височина Н.В.

ПЕДАГОГІКА ТА МЕДИЧНА ОСВІТА: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ

Гурська О.В., Мироненко Л.Л.

Навчати навчатися  або як змінюється роль учителя в НУШ

Осташова Я.В.

Управленческая деятельность в российских и зарубежных университетах в условиях цифровой трансформации высшего образования

Перелыгин В.В., Склярова Н.А., Жариков М.В., Склярова Л.В.,

Подходы к совершенствованию преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на факультете промышленной технологии лекарств

Руденко Н.М.

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Hatsianovich Ya., Puhteeva I.

STUDY OF THE STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN ON THE BASIS OF THE INFECTIOUS DISEASES DEPARTMENT OF THE MINSK REGIONAL CHILDRENʹS CLINICAL HOSPITAL

Шмалько Ю.В.

ЗБЕРЕЖЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  В  УМОВАХ  ПАНДЕМІЇ

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 27 Січня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 27.01.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN 2709-6750).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (27.01.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: