XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

29 Січня 2021 року відбулась XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Григоренко А.С., Єрошенко Г.А., Ваценко А.В., Лисаченко О.Д., Шевченко К.В.

ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК НА МЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ

Військові науки

Deák József, Bényi Mónika

Защита собственной безопасности в МВД Венгрии, и Российской Федерации

географічні науки

Гілецький Й.Р., Палюга Т.О., Накладюк П.П.

ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ УКРАЇНИ У КУРСАХ ГЕОГРАФІЇ У ВИЩИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Державне управління

Криничко Л.Р., Ватанов А.Р.

Державне управління системою охорони здоров’я: ідентифікація елементів, механізмів та їх характеристика

Економічні науки

Боліла С.Ю., Матвєєва Н.А.

Застосування маркетингових технологій у закладі швидкого обслуговування харчової індустрії  як засіб підвищення його  конкурентоспроможності

Кравцов С.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кравченко М..Є.

Перспективні напрями удосконалення механізму ресурсозбереження ПАТ «Південний ГЗК»

Надейко М.М.

Критерії оцінки менеджменту соціальної відповідальності у частині соціальної відповідальності перед персоналом

Назарова Г.В.

Проблеми і перспективи удосконалення системи управління розвитком персоналу в Україні

Олійник Н.Ю.

Мотиваційні аспекти  конкурентноспроможності підприємства

Прус Н.С.

Актуальні проблеми застосування інноваційних методів управління трудовим потенціалом підприємства в Україні

Репина С.О.

АНАЛИЗ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТА  (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ ГОРОДА ДНЕПР)

Филоненко І.А.

Управління інвестиційною діяльністю гірничозбагачувального підприємства в умовах ризику

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Григораш В.О.

Проєктна діяльність публічних бібліотек України: зміна форматів в період пандемії та карантинних обмежень

Історичні науки

Мазур І.В., Лапшин С.А.

Північно-ірландський конфлікт 1968-1972 рр. на шпальтах THE NEW YORK TIMES

Побережець Г.С.

Державотворча діяльність Народного руху України

Медичні науки

Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В.

МЮНХЕН-ГАРВАРДСЬКИЙ-АЛЬЯНС  ЯК ПРИКЛАД ОПТИМІЗАЦІЇ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Небоян В.Б., Кобець М.М., Кобець Ю.М., Філіпцова О.В., Ібрагімова О.Л.

Комплексна експертна оцінка лікарських засобів для лікування невротичних станів

Невструєв В.П., Черняк В.А., Штанько В.Л., Каминский С.Н.

Применение лазерной аурикулярной пунктуры в комплексной терапии больных с патологией дуоденопанкреатобилиарной зоны

Рыбина Т.М., Будько С.В.

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  ПРИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Черняк В.А., Чарний Д.В., Вижва С. А., Карпенко Л.В., Штанько В.Л., Шамро О.Г., Невструєв В.П.

Наукове обґрунтовання створення дезінфектанта-антисептика на базі технології активації води

Штанько В.Л., Черняк В.А., Ареф’єва О.Є., Невструєв В.П., Карпенко Л.В.

Науково-практичне значення аналізу епідеміологічної ситуації з туберкульозом дорослого населення м. Києва

Культура і мистецтво

Коломієць Н.К., Середа Н.Б.

МІНІМАЛІЗМ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Смаглюк Т.Ю., Середа Н.Б.

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТУ  ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПОЗИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

міжнародні відносини

Павлова Л.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗМІСТУ  ТА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НОВОГО  МІЖНАРОДНОГО (СВІТОВОГО) ПОРЯДКУ

Педагогічні науки

Альохіна Н.В., Вовк А.В.

Теоретичні аспекти професійно-етичної компетентності викладача вищої школи

Боброва Н.А., Важничая Е.М.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ФАРМАКОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Давиденко О.В., Стеценко Д.В.

Developing Intercultural Awareness in EFL Teaching

Касілов І.А.

ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗКРИТТЯ АВТОРСЬКОГО ЗАДУМУ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЖАНРАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Огірко О.В.

Духовно-моральне виховання  молоді

Попадич О.О.

ОПАНУВАННЯ МЕТОДАМИ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ  УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ  В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пунтус М.О.

Проблеми розвитку соціальної компетентності молодших школярів в умовах дистанційного навчання та можливі засоби для їх вирішення

Романовська О.О., Єрмоленко М.А.

Рекреаційна культура майбутнього  викладача вищої школи

Рябушко О.Б., Клепець О.В., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О.

Академічна доброчесність  як передумова ефективної медичної освіти

Смолякова І.Д., Ладишкова О.Ю., Кравцова А.І., Перчеклій В.І.

Оптимізація фізичного стану здобувачів вищої освіти шляхом застосування у практиці фізичного виховання  елементів  сучасних фінтес-технологій

Смолякова І.Д., Фурса Р.Г., Кізима О.О.

Застосування у практиці фізичного виховання елементів біомеханічного моделювання  техніки рухових дій

Стогній А.О.

Впровадження у навчальний процес активних методів навчання під час викладання навчальної дисципліни:  «Експлуатація та ремонт електроустаткування  та засобів автоматизації»

Хоу Молань

О развитии читательской грамотности подростков  в Китае

Ярошенко Д.О.

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних умов формування творчого мислення майбутніх викладачів

Політичні науки

Калинчук Х.В., Бучин М.А.

Проблема демократизму  резидентської виборчої системи США

Психологічні науки

Алєксєєнко Н.В.

Розвиток конфліктологічної компетентності майбутніх інженерів в процесі вивчення дисциплін психологічного змісту

Марценюк М.О.

МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ «СОЦІАЛЬНІ ІСТОРІЇ» КЕРОЛА ГРЕЯ  В КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З РАС

Таценко О.В.

Психолого-педагогічні умови формування позитивного соціально-психологічного клімату  у студентській групі

Тертична Н.А., Голіброда А.І.

Психологічні чинники популярності соціальних мереж

Шулюк Н.І.

ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩЕ  ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Соціальні науки

Арнатович С.О.

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Соціологічні науки

Шоканова Д.Ч.

Брачно-семейные установки студенческой молодежи и демографическая безопасность в Республике Беларусь

Технічні науки

Волчок В.А., Мешкевич Е.А.

Элементы системного анализа в энергетике

Желтко Ю.Ю.

Использование искусственного интеллекта  в сфере розничных продаж

Зверев Н.А.

Анализ бизнес-процессов кинокомплексов

Киндрук Н.Н.

Разработка модели обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Чеботарьова Ю.С.

ПІДТОПЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  АНАЛІЗ ПРИЧИН, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Малєєв В.О., Пагельс В.Д.

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА  РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Фармацевтичні науки

Куценко О.О., Омельченко-Самойлова А.А., Хохленкова Н.В.

Використання антоціанових біокомплексів  при створенні косметичного крему  для постпілінгового уходу

Старущенко У.А., Калюжная О.С.

Перспективність розробки оральних пробіотиків у вигляді льодяників

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ СИНГЛЕТНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН» В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Фізичне виховання та спорт

Расторопова М.И., Дроздецкая И.Ю., Панова О.А.

Динамика функционального состояния студентов младших курсов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Філологічні науки

Каптюг И.В.

Сравнительный анализ употребления номинации муж в старобелорусском и современном белорусском языках

Козак С.В.

мовні засоби вираження поведінки  в художньому дискурсі

Kruk A.A.

Psychological Features  of T. Hardy and I. Nechui-Levytskyi’s Prose

Шульжук Н.В.

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ

Юридичні науки

Alizade V.A.

Combating international terrorism:  modern challenges and threats

Бабіна В.О., Миргородська О.О.

Методи викладання юридичних наук на базі досвіду викладачів з США, Мексики та Іспанії

Москалюк Н.Б.

ФЕНОМЕН СУПЕРФІЦІЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ДО ЗЕМЕЛЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 29 Січня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 29.01.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (29.01.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: