XV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

29 апреля 2021 года состоялась XV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

 
После проведения конференции всем участникам в течение недели будут отправлены в электронном виде:

 • сертификат об участии в мероприятии;
 • программа конференции;
 • сборник тезисов докладов с присвоенным уникальным международным стандартным серийным номером электронного периодического издания - ISSN: 2708-1257 (online).

Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.
 

Биологические науки

Чабан А.М., Стригун В.М.

Міжвидові сумішки у насінництві гороху  овочевого Pisum sativum L.

Военные науки и национальная безопасность

Deák József,Wieszt Ferenc, Balogh Ádám

Обеспечение безопасности общественного порядка  в Венгрии и в России

Государственное управление

Бегаль Л.А.

Правовий механізм реформування  сфери адміністративних послуг  у контексті цифрової трансформації

Карпенко Є.О.

Бюро економічної безпеки України: організаційно-правовий статус

Экономические науки

Адамів С.С.

Роль охорони праці в підвищенні ефективності сучасного підприємства

Grinberg Galyna, Lyubchyk Leonid

Economic and mathematical modeling of supply SHAIN networks: principles and approaches

Гулевич Ю.Н.

Управление затратами в цепи поставок машиностроительного предприятия

Лесік І.М., Нехайчик Є.Є.

Діджиталізація як складова цифрової економіки

Медицинские науки

Михалкина М.В., Михалкин А.П., Михалкин К.П., Абасов Ш.Г.

Выдающийся сын Урала и Украины

Толбухіна Т.М.

НАДМІРНА ВАГА – ФАКТОР РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ  НА COVID-19

Искусствоведение и культурология

Занозовська І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Кольцова В.О.

Стріт-арт: поняття та історія виникнення

МеЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Шевченко Б.Г.

Друковані ЗМІ Великобританії

Педагогические науки

Баранович Д.Б., Губрій З.В., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Губицька І.І., Швед О.В.

НОРМАТИВНЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПРАКТИК

Бердикулова Г.И.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНА   (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Бовсунівська В.О.

Електронні конструктори тестів  як засіб контролю знань з іноземної мови

Бовсунівська В.О.

Суть та види контролю знань учнів  на уроках іноземної мови в старших класах

Гриньова О.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Гуламов Ж.Б.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Гурська О.В.

Ефективне управління в Новій українській школі

Кардашук Н.В., Яренчук Н.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ "НАВЧАЮЧИ — ВЧУСЯ" НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У НУШ

Кардашук Н.В., Осадчук В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ "КАРУСЕЛЬ" МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Коврижкіна О.П.

ТЕХНОЛОГІЯ ДОРАДНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

Мещерякова Н.П.

Формування моральних якостей школярів  засобами літератури

Ніколенко В.В.

Технологія розробки навчальних тестів та оцінка показників їх якості

Полищук Т.В.

Целесообразность комплексной проверки зрения абитуриента при зачислении в вуз  на художественную специальность

Постол Н.М., Пащенко Л.А.

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНИХ ЗМІН  В РЕФОРМУВАННІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Рибенко І.О., Ребрий А.М.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Свідрак І.Г., Строган О.І., Беспалов А.Л.

ПЕДАГОГІЧНІО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Старокожко О.М.

ПОШУК НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ  В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Троицкая В.А., Кретова Л.Н.

Применение традиционных и информационных технологий обучения в рамках формирования коммуникативной компетенции обучающихся начальных классов

Хисамиева А.Ш., Сиренко Ю.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ

Шиндерова В.А.

ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ВІКОВИХ ФАКТОРІВ НА НАВЧАННЯ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ SPEAKING CLUB

Психологические науки

Волков Д.С., Черних О.А.

ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Государственное управление

Камінська В.В.

Публічна політика у сфері фізичної культури і спорту  в Україні: програмне забезпечення

Сельскохозяйственные науки

Бібла І.І.

Глобальна продовольча проблема:  причини виникнення та посилення

Коцур Н.І., Варивода К.С., Дзюбенко О.В., Носаченко В.М.

АНАЛІЗ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТУ В ПОСІВАХ СОЇ: ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

СоцИальнаЯ робота

Лимар К.О.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Социологические науки

Belgarayeva A.

Gender stereotypes in the media

ТехнИЧЕСКИЕ науки

Алексеев В.Ф., Пискун Г.А., Панасюк Н.А.

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПО МОДЕЛЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

Баскова Г.В., Лазарчук М.В., Горбатенко К.В.

До питання підвищення ефективності навчання з курсу «інженерна графіка»

Вічко О.І., Червецова В.Г., Губрій З.В., Швед О.В., Губицька І.І., Лубенець В.І.

ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ  З ВИКОРИСТАННЯМ  ДОБАВОК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

Павлов О.Г.

Економіко-екологічна ефективність  відновлення деталей

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Россомаха О.І., Россомаха О.А., Рабоча Т.В.

Аналіз впливу геополітичних подій на ціну нафти на початку 2021 року

Римарев И.М., Рыбак В.А., Аль-Аркауази Али

Технические аспекты применения  «зелёной энергетики»

Савчин В.М., Бернадинер И.М.

Плазменная утилизация радиоактивных отходов

Цветкова А.А.

Особенности поддержания требуемой температуры воды бассейна с помощью теплообменников

Фармацевтические науки

Kvizhinadze Natia

Peculiaritis of Implementation  of Business Plan in Pharmacutical Organizations.

Безугла Н.П., Сахарова Т.С.

Роль та місце фармацевта в профілактичній медицині: остеопороз

Физико-математические науки

Серый А.И.

О ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ СИНГЛЕТНОГО  СОСТОЯНИЯ ДЕЙТРОНА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Физическое воспитание и спорт

Горбачева В.В.

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ИМИДЖА

Мелешко В.І., Самошкін В.В., Козловська О.Г., Малютова О.М.,

Діагностика, аліментарна профілактика  та ерготерапія остеопорозу

Филологические науки

Андрійчук К.О.

Роль мобільних технологій у вивченні іноземних мов

Андрійчук К.О.

Мобільне навчання як нова технологія вивчення іноземної мови

Тарасюк Д.Г.

Розвиток методу проєкту як засобу самостійної іншомовної діяльності здобувача освіти

Тарасюк Д.Г.

Особливості організації проєктної діяльності під час вивчення іноземної мови

Химические науки

Порожнетов О.Ю., Попович Т.А., Вишневська Л.В.

Можливості сорбційного очищення водних об’єктів  від йонів Феруму рослинними відходами агропромислового комплексу

Юридические науки

Богуцька Е.Г.

Національні та міжнародні засоби  забезпечення якості продукції

Дубинчик Н.И.

Правовая природа, содержание и заключение договоров купли-продажи с участием покупателя физического лица в Республике Беларусь

Лимар Р.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕШТУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У СУЧАСТНОСТІ

Мігунова Н.Д.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  ЗАВДАНОЇ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Стогній О.А.

Роль Антимонопольного комітету України при розгляді питань про поширення інформації, що вводить в оману

 
Скачать программу конференции и сертификаты участников
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 29 апреля 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 29.04.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»(29.04.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: