XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

26 Березня 2021 року відбулась XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Gogebashvili Dimitri, Metreveli Eka, Khardzian Tamar, Jokharidze Tina, Elisashvili Vladimer

Comparative analysis of secretomes of Irpex lacteis, Pycnoporus coccineus, and Schizophyllum commune

Davitashvili Magda, Margalitashvili Darejan, Azikuri Gela

Biological Peculiarities  of Phages Lysing a Strain of  E. coli M17

Deák József, Balogh Ádám

Обеспечение безопасности дорожного движения и на транспорте в Венгрии и в России

Географічні науки

Бєлова Н.В.

Територіальна диференціація  лісоаграрних ландшафтів Передкарпаття

Дизайн, культура і мистецтво

Nikolayeva Tetyana, Yang Linlin

THE STUDY OF INTEGRATION OF CHINESE TRADITIONAL ART IN MODERN CLOTHES DESIGN

Павельчук І.А., Єфремова К.С.

Аналіз проблем стилеутворення в сучасному  мистецтві

Ніколаєва Тетяна, Дідик Олександра, Мисаковець Надія

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМУ ТА СТИЛЬОВИХ НАПРЯМКІВ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Алфьорова З.І.

Практична складова в аудіовізуальній освіті в Україні: виробництво vs освіта

Ніколаєва Т.В., Бавда Д.В., Бондар О.М.

Аналіз формування стилістики «диско»  в сучасному жіночому костюмі

Економічні науки

Gigauri Iza

THE IMPORTANCE OF EMPLOYEE  WELLBEING DURING REMOTE WORKING

Аверчев Олександр, Аверчева Наталія, Шабля Олександр

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Байбардина Т.Н., Бурцева О.А.

ПРИОРИТЕТЫ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Баранов С.М.

Дотримання принципу безперервності діяльності неприбутковими організаціями в умовах глобальної пандемії COVID-19

Галас Л.І.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Грень Р.Т.

Характеристика вихідних положень цифровізації національної економіки

Груздєв О.В.

Напрями подолання нерівності між чоловіками та жінками у професійній сфері

Плескачев Ю.А., Пономарев Ю.Ю.

Количественные модели на основе первичных данных как инструмент анализа траектории достижения национальных целей и целевых показателей национальных проектов

Медичні науки

Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЯ ТА МІОКАРДУ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Сисецкий А.П.

Ландшафтная образная кинезиотерапия пациентов с сте-нокардией напряжения II ФК, и покоя, гипертонической болезнью II СТ. и соматоформными расстройствами

Міжнародні відносини

Бабіна В.О., Шевченко Б.Г.

Актуальність міжнародної безпеки

Педагогічні науки

Chitaishvili Dali, Vadachkoria Zurab, Manjavidze Irma, Pirdara Nozadze

Hybrid teaching of clinical skills  during the pandemic COVID 19

Гостєва П.Р.

Важливість запровадження  ґендерно чутливої системи освіти

Даценко М.С.

ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Линдіна Є.Ю.

До питання логопедичної допомоги дітям з порушеннями слуху

Макарова Н.П.

Организация командной работы студентов  в сетевом проекте

Мановський П.М., Янковська Л.Є., Скок О.С.

Сучасний погляд на сприйняття візуальної інформації  в межах освіти

Чэнь Фэй

Недостатки и причины нынешней программы нормального художественного образования в китае

Шиндерова В.А.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО  МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ SPEAKING CLUB

Психологічні науки

Hong Ming, Dyakov Dmitry, Zheng Jianhong

Self-identity of Chinese College Students with Internet Addition: An Analysis of Quantity and Quality

Кравченко К.О.

Вплив діяльності структур моральнопсихологічного забезпечення на динаміку деяких детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців Збройних Сил України під час ведення бойових дій

Лаптєва Г.Р.

ТЕХНІКА МЕТАФОРИ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Cільськогосподарські науки

Дмитрюк С.П., Годяєв С.Г.

Технічні причини травматизму в галузі аграрно-промислового комплексу України

Технічні науки

Баскова Г.В., Коваль Г.М., Лазарчук М.В., Горбатенко К.В.

До питання підвищення ефективності  процесу вивчення курсу «Інженерна графіка»  в умовах дистанційного навчання

Баскова Г.В., Лазарчук М.В., Колосова  О.П., Горбатенко К.В.

К вопросу изучения курса «инженерная графика»

Киндрук Н.Н.

Направления улучшения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Макарова Н.А., Козлов А.С., Киселев С.Ю.

ЗНАЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Павлов О.Г.

Лазерна обробка покриттів, отриманих методом електроерозійного легування

Пизинцали Л.В., Александровская Н.И., Россомаха Е.И., Россомаха О.А., Рабочая Т.В.

Проблемы сдерживания процессов утилизации  морских судов в Украине

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ ДВУХ ПРОТОНОВ  В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Філологічні науки

Вирвихвост М.О.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ МАРІЇ МАТІОС                      (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СОЛОДКА ДАРУСЯ»)

Николади М.А.

Особенности интерпретации текста  в процессе межкультурного трансфера  (на примере басен Эзопа и И. А. Крылова)

Федотова Л.Н., Будко А.В.

Ступінь досліджуваності питання неологізмів  в сучасній англійській мові

Юридичні науки

Ализаде В.А.

Международные стандарты в сфере уголовного судопроизводства: история формирования.

Яремко Г.З.

Принципи КК України як новела у проєкті кримінального закону України

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 26 Березня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 26.03.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (26.03.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: